Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Võ Như Cảnh)
 • (Đoàn Minh Lộc)

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20150530_154456.jpg IMG_20151119_160323.jpg IMG_20160306_184538.jpg IMG_20160306_190123.jpg IMG_20160306_184529.jpg IMG_20160317_092516.jpg IMG_20160317_092754.jpg IMG_20160317_102530.jpg IMG_1221.jpg IMG_1220.jpg IMG_1219.jpg IMG_1218.jpg IMG_1217.jpg IMG_1204.jpg IMG_1203.jpg IMG_1201.jpg IMG_0963.jpg IMG_20150328_081711.jpg IMG_20150328_094839.jpg IMG_20150328_081351.jpg

  Chào mừng quý vị đến với Thư Viện trực tuyến Phòng GD&ĐT Huyện Hướng Hóa.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi HSG lớp 9 cấp huyện NH 2008-2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Như Cảnh
  Ngày gửi: 14h:29' 25-03-2009
  Dung lượng: 62.0 KB
  Số lượt tải: 83
  Số lượt thích: 0 người
  KYÌ THI HOÜC SINH GIOÍI HUYÃÛN BÁÛC THCS
  NÀM HOÜC 2007 - 2008
  Khoïa ngaìy 22/01/2008
  Män: Váût lyï
  Thåìi gian: 150 phuït (khäng kãø thåìi gian giao âãö)
  Câu1: (2 âiãøm): Mäüt miãúng theïp coï mäüt läù häøng åí bãn trong. Duìng læûc kãú âo troüng læåüng cuía miãúng theïp trong khäng khê tháúy læûc kãú chè 370N. Nhuïng miãúng theïp vaìo næåïc tháúy læûc kãú chè 320N. Haîy xaïc âënh thãø têch cuía läù häøng. Troüng læåüng riãng cuía næåïc 10000N/m3; cuía theïp 78000N/m3.
  Câ: ( 2 âiãøm): Mäüt âäüng tæí xuáút phaït tæì A chuyãøn âäüng trãn âæåìng thàóng hæåïng vãö âiãøm B våïi váûn täúc ban âáöu v1= 32m/s. Biãút ràòng cæï sau mäùi giáy, váûn täúc cuía âäüng tæí laûi giaím âi mäüt næîa vaì trong mäùi giáy âoï âäüng tæí chuyãøn âäüng âãöu.
  1. Sau bao láu âäüng tæí âãún âæåüc âiãøm B, biãút ràòng khoaíng caïch AB = 60m.
  2. Ba giáy sau kãø tæì luïc âäüng tæí xuáút phaït, mäüt âäüng tæí khaïc cuîng xuáút phaït tæì A chuyãøn âäüng vãö phêa B våïi váûn täúc khäng âäøi v2= 31m/s. Hai âäüng tæí âoï coï gàûp nhau khäng? Nãúu coï haîy xaïc âënh thåìi âiãøm gàûp nhau âoï.
  Câu3: (2,0 điểm)
  Người ta pha rượu ở nhiệt độ t1 = 160 C và nước ở nhiệt độ t2 = 960 C, người ta thu được một hỗn hợp nặng 141 gam ở nhiệt độ t = 360. Tính khối lượng nước và rượu đã pha, biết nhiệt dung riêng của nước là Cn = 4200J/kg. độ; Nhiệt dung riêng của Rượu là Cr = 2500J/kg. độ
  Câ: (2 âiãøm). Tênh âiãûn tråí tæång âæång R cuía mäùi âoaûn maûch nhæ hçnh veî (caïc âiãûn tråí bàòng nhau vaì bàòng r)
  2 4

  1 3

  (a)
  
  2 4
  1 3

  (b)
  
  Câu 5: (2,0 điểm). Trước hai gương phẳng G1 và G2 đặt vuông góc nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Có một màn chắn cố định có khe MN và một điểm sáng S (như hình vẽ). Hãy trình bày cách vẽ và vẽ một chùm sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ qua G1 và G2 thì vừa lọt qua khe MN G1
  S
  M *

  N

  G2

  Hướng dẫn chấm thi
  học sinh giỏi môn vật lý lớp 9
  Năm học 2007 -2008

  Câu 1 (2,0 điểm)
  - Læûc âáøy Acsimet do næåïc taïc duûng lãn miãúng theïp:
  F = P1- P2 = dn.V (1) Trong âoï P1, P2 láön læåüt laì âäü chè cuía læûc kãú khi miãúng theïp åí trong khäng khê vaì trong næåïc; dn.laì troüng læåüng riãng cuía næåïc vaì V laì thãø têch miãúng theïp (0,5 âiãøm)
  - Tæì (1) ruït ra: V = Thãø têch naìy laì thãø têch cuía khäúi theïp âàûc cäüng våïi thãø têch cuía läù häøng trong miãúng theïp V = V1+V2 Våïi V2 laì thãø têch läù häøng. (0,5 âiãøm)
  - Ta coï V2 = V - V1 = Trong âoï P1 laì troüng læåüng miãúng theïp trong khäng khê (boí qua læûc âáøy Acsimet do khäng khê taïc duûng lãn miãúng theïp) vaì dt laì troüng læåüng riãng cuía theïp. (0,5 âiãøm) .
  - Váûy V2= . Thãø têch läù häøng laì 260cm3. (0,5 âiãøm)
  Câu 2 :(2 âiãøm):
  1. Thåìi gian chuyãøn âäüng, váûn täúc vaì quaîng âæåìng âi âæåüc cuía âäüng tæí coï thãø biãøu diãùn bàòng baíng sau:
  Giáy thæï (s)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  
  Váûn täúc (m/s)
  32
  16
  8
  4
  2
  1
  
  Quaîng âæåìng (m)
  32
  48
  56
  60
  62
  63
  
   Càn cæï baíng trãn ta tháúy: Sau 4 giáy, âäüng tæí âi âæåüc 60m vaì âãún âæåüc âiãøm
  Avatar
  CẢM ƠN THẦY ĐÃ GỬI ĐỀ NÀY
   
  Gửi ý kiến